Hvordan vi bruker penger

Som misjonsorganisasjon får vi ofte spørsmål om hvordan vi driver vårt arbeid. Vanlige spørsmål kan være ”Hvordan defineres formål?” ”Hvor mye går til administrasjon?” I DNI kan vi si at 67 % går til formål, som i vårt tilfelle også er våre satsningsområder. Det betyr derimot ikke at hele formålspotten overføres til utlandet.  

Den Norske Israelsmisjons formål er tredelt:

  1. Å vekke til ansvar for jødene
  2. Forkynne evangeliet for dem
  3. Vise dem kristen nestekjærlighet

Vi arbeider ut i fra seks satsningsområder:

- Forkynnelse og undervisning
- Holdningskapende arbeid
- Tjenesteutvikling
- Evangelisering og menighetsbygging
- Diakoni og hjelpearbeid
- Freds- og forsoningsarbeid

DNIs formålsarbeid kan deles inn slik: Internasjonalt partnersamarbeid og oppfølging av misjonsarbeid, forkynnelse og undervisning i Israel, Øst- Europa og Norge samt informasjons- og holdningskapende arbeid i Norge og internasjonalt.

 Vi er ingen ren innsammlingsorganisasjon som formidler øremerkede midler til prosjekter minus innsamlingskostnader, men en organisasjon som er avhengige av gaver for å drive arbeid i Norge, Israel og Øst-Europa i henhold til vår struktur, formål og visjon.

DNI har en struktur med ansatte både på hovedkontoret i Oslo og ved kretskontorer. På lik linje med andre organisasjoner, bedrifter eller institusjoner, jobber ikke alle ansatte i DNI bare administrativt. Noen av de ansatte jobber mer direkte med formål, produktet. 

Når ansatte i Norge jobber med formål, driver de blant annet med oppfølging av misjonsarbeid, møtevirksomhet, forkynnelse og undervisning, holdningskapende arbeid. Mye av dette skjer i samarbeid med våre utsendinger, partnere eller lokale ansatte på feltet eller med frivillige, menigheter og foreninger i Norge. Samarbeidet skjer ofte via e-post, Skype og telefon, men også jevnlige treffpunkter i Israel, Norge og Øst-Europa arrangeres.

 

Slik planlegger vi å bruker penger i henhold til budsjett 2016:
 

Hvordan vi bruker penger

67 % går til formål
19 % går til administrasjon
14 % går til informasjons-, kommunikasjons- og innsamlingsarbeid