-

Fred i Midtøsten - mulig?

Hvordan kan konflikten i Midtøsten løses? Ved at flere heier på palestinerne? Eller på israelerne? Hjelper det om vi roper høyere?

Fred i Midtøsten - mulig?Brobyggerne samlet i Wadi Rum påsken 2010Foto:DNI/Johannes KleppeDet er mange som roper høyt, og det er mange meninger om hva som må til for å skape fred. Vi er sikre på en ting: En er nødt for å møtes for å bygge relasjon. Vi må bygge bro mellom hverandre som mennesker for å kunne møtes på tross av alt som prøver å skille oss. Det er her Bridgebuilders kommer inn. 30 ungdommer som bygger bro selv om mange roper høyt og prøver å skille. En ting har de felles, Kristus, og med han kan under skje.

Freds- og forsoningsarbeid på grasrotplan er ett av flere prosjekter Den Norske Israelsmisjon er involvert i.

For mer info om vår virksomhet - Les annosebilag.

Nedenfor kan du lese lederen i bilaget ”Velg side” av vår generalsekretær Rolf Gunnar Heitmann.


Velg side!

Av: Rolf Gunnar Heitmann

Hva mener Israelsmisjonen? Det spørsmålet får vi ofte.  Det kan dreie seg både om teologi og politikk. Ofte er det enkle forklaringer eller entydige tolkninger som forventes.  Hvilken side står vi på i Midtøstenkonflikten? Hva mener vi om landløftene? Er vi Israelsvenner eller Palestinavenner? Det forventes at vi velger side eller tar parti.

Like lite som verden er svart/hvit eller at Skriften gir forklaringer på alle kompliserte politiske hendelser og forhold, finnes det enkle ja/nei-svar eller enten/eller forklaringer. Det betyr ikke at enhver sammenheng mellom teologi og politikk, profetiske budskap og konflikter i Midtøsten skal avvises.

Israelsmisjonen har valgt side, evangeliets side.
Vi sier for det første at evangeliet må forkynnes for det jødiske folk. Jesus er Israels Messias, og det er bare frelse i ham. Derfor står vi sammen med jesustroende jøder i vår visjon om gi evangeliet tilbake til dem vi fikk det fra. Selv om evangeliet er ”for jøde først” er det ikke eksklusivt. Det gjelder selvsagt også alle andre. Derfor er det ingen motsetning for oss mellom å dele evangeliet med jøder og palestinere, medlemmer av det mosaiske trossamfunn og muslimer. Problemet er snarere at store deler av den kristne kirke har mistet synet for og kallet til kristen tjeneste og misjon blant Jesu eget folk. Det vil Israelsmisjonen bidra til å endre.

Israelsmisjonen har valgt side, kirkens side.
Kirken vil aldri bli hel uten at kirkens urfolk, jødene, både blir en del av dette universelle og gudsskapte fellesskapet, og samtidig gis legitimitet til å forbli jøder med sin identitet og sine tradisjoner. Kirken har gjennom historien på feilaktig måte tatt et oppgjør med det jødiske, ofte beskrevet negativt som judaisme, og slik mistet sin egen identitet og arv. Derfor trenger vi en fornyelse av vår egen tro gjennom å vende tilbake til Bibelens egne kilder – de jødiske. De jesustroende jødene kan på en avgjørende måte hjelpe oss til det.

Israelsmisjonen har valgt side, menneskenes side.
I vår norske provins plasseres vi enten som Israelsvenn eller Palestinavenn. Dette hindrer oss i konstruktiv dialog, og bidrar til at vi fort havner i skyttergraver. Vi møter dessverre mange israelsvenner som ikke klarer å skille mellom den palestinske politikk, det radikale islam og mennesker i de palestinske områdene. Derfor lar en seg heller ikke engasjere av den lidelse og smerte mange palestinere bærer på. Det er i tilfelle en flukt fra vårt kristne ansvar.

Samtidig møter vi mange Israelsvenner som lar sin motstand mot Israels politikk være en grunnleggende statskritikk og dermed også et anti-jødisk angrep. Det er vanskelig å forstå at noen kaller seg Israelsvenner når en samtidig ikke kan si noe positivt om den jødiske nasjon uten et forbehold. Vi har et ansvar for å bekjempe alt som truer det jødiske folk, også de antijødiske holdninger som skjuler seg under illegitim Israelskritikk.

Den Norske Israelsmisjon fastholder forståelsen av at det jødiske folk står i en særstilling som Guds utvalgte folk. Utvelgelsen innebærer ikke primært privilegier, men et oppdrag til å være Guds tjenende redskap. Derfor må aldri de profetiske løftene spilles ut mot det profetiske kall til omvendelse og lydighet mot Guds bud.

Vårt kristne engasjement i Midtøsten handler ikke om å velge det ene eller andre folks side, men å velge Guds side. For han elsker alle og ber oss trøste dem som lider, gi håp til dem som er fortvilet og vise omsorg for alle som har behov for det. Derfor finnes det nok av utfordringer og oppgaver både på jødisk og palestinsk område.

Relaterte dokumenter