-

Å bygge broer

Å arbeide for Kristi legemets synlige enhet er et felles anliggende for alle som tror. Det er Guds vilje, så vel som det er et sterkt vitnesbyrd om evangeliets kraft og en åpenbaring av Guds herlighet.

Bakgrunn

Situasjonen i Midtøsten har over lang tid vært svært anspent. Hverdagen er fylt av blodig vold både for israelere og palestinere, og frykten har blitt sterkt grunnfestet blant begge folk. Den Norske Israelsmisjon har vært involvert i arbeid i denne regionen siden 1949. Selv om vår organisasjons hovedformål er å forkynne evangeliet for det jødiske folk, har vi i senere tid vært opptatt av å sette i verk konkrete tiltak som kan bedre situasjonen for menneskene som lever i denne konfliktfylte hverdagen.

I 06/07 arrangerte vi for første gang Bridgebuilders – et todelt freds- og forsoningsprosjekt for unge israelere, palestinere og nordmenn. Første del foregikk i Norge, og den andre i Midtøsten. Resultatene fra dette pilotprosjektet gjør at vi ønsker å videreføre prosjektet med nye deltagere. Nå står Bridgebuilders 09/10 for tur.

Prosjektet har følgende målsettinger:

  • Skape grunnlag for gjensidig forsoning mellom deltakerne fra Midtøsten med deltakelse av norske ungdommer i prosessen
  • Bidra til å øke kunnskapen om og forståelse for motparten
  • Utdanne fredsagenter

Motivasjonen for prosjektet bygger på ønsket om å være med å etablere en fredskultur. Dette gjøres ved å fokusere på respekt, anerkjennelse, kunnskap og forsoning. Vi har tro på tiltak rettet mot unge mennesker. De representerer både nåtiden og fremtiden. Det er de unge som skal overta styringen av sine samfunn, og det er derfor ekstra viktig å jobbe for at nettopp de skal kunne utvikle, og ta vare på, holdninger som bygger disse samfunnene på en positiv måte.

Det kristne menneskesynet lærer oss å sette enkeltmenneskets verdi høyt. Uavhengig av etnisk tilhørighet, nasjonalitet og religion, er vi alle likeverdige. I Bridgebuilders ønsker vi likevel å fokusere på en bestemt gruppe – de kristne i Midtøsten. Disse er minoriteter i sine egne samfunn, og møter ofte ekstra utfordringer i en allerede tøff hverdag. Deltakernes felles tro gir en naturlig plattform for anerkjennelse, og er et tjenlig utgangspunkt for dialog.

Å inkludere norske deltagere i prosjektet gir et referansepunkt utenfor konflikten, og er givende både for de norske ungdommene og prosjektet som helhet. Prosjektet samler tre folkegrupper, hver på 10 ungdommer. Alt i alt ønsker vi å legge et grunnlag som kan bygges videre på lokalt hos de respektive grupperingene. Det er vår tro, og vår intensjon, at impulsene fra Bridgebuilders vil få ringvirkninger som står i fredens og forsoningens tjeneste.
 

Evangeliet skaper forsoning og fred

Innvolveringen i dette forsoningsprosjektet har vært en ny erfaring for oss. Vår organisasjons hovedanliggende er å forkynne evangeliet til det jødiske folk. Hvorfor da engasjere oss i et forsoningsprosjekt?

Evangeliet taler først og fremst om forsoning mellom Gud og mennesker, men også om forsoning mennesker imellom. Derfor ønsker vi som kristne å støtte det arbeidet som gjøres for fred og forsoning i Midtøsten. Å skape fred er etter Guds vilje.(jfr. Matt 5:9 – Sal 122)

Som kristne har vi et særskilt ansvar for våre medkristne brødre og søstre – I dette tilfellet både blant jøder og blant palestinere. Vi ser forsoningsarbeidet mellom partene som et vitnesbyrd om evangeliets kraft til å skape fred mellom mennesker.
 

Kristen enhet – En misjonshandling

I Jesu yppersteprestlige bønn (Joh.17) er enheten i Kristi legeme et av Jesu fremste anliggender. Helt fra Kirkens første tid har det vært viktig å ta hensyn til at Kirken består både av jøder og ikke-jøder. Kristi legemets enhet har stått overfor mange utfordringer gjennom tidene, og med alle dens ulike konfesjoner fremstår Kirken tilsynelatende splittet i vår verden i dag.

Å arbeide for Kristi legemets synlige enhet er et felles anliggende for alle som tror. Det er Guds vilje, så vel som det er et sterkt vitnesbyrd om evangeliets kraft og en åpenbaring av Guds herlighet. Slik har Bridgebuilders i aller høyeste grad en naturlig plass i vårt misjonsarbeid.

Jesus ba: ”Jeg ber ikke bare for dem, men også for dem som gjennom deres ord kommer til tro på meg. Må de alle være ett, slik du, Far, er i meg og jeg i deg. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg. Den herlighet du har gitt meg, har jeg gitt dem, for at de skal være ett, slik vi er ett: jeg i dem og du i meg, så de helt og fullt kan være ett. Da skal verden skjønne at du har sendt meg, og at du elsker dem slik du har elsket meg.” (Joh.17:20-23)