Egen frelsesvei for jøder?

En teologi som vi ennå ikke har sett så mye til i Norge, griper stadig sterkere om seg i Europa. Den hevder at misjon overfor jøder både er unødvendig og feilslått.

Egen frelsesvei for jøder?- Vi vil også uttrykke glede over den veksten vi ser i tallet på Jesus-troende jøder i Tyskland, skriver generalsekretær Rolf Gunnar HeitmannFoto: DNIDenne to-pakts-teologien hevder at det jødiske folk - i kraft av utvelgelsen og Guds paktsslutning med Israel på Sinai – er bevart hos Gud. Uansett hvordan Israel forholder seg til Guds bud og Jesus Messias. Det er denne teologi generalsekretær Raupart-Rudnick gir uttrykk for i dette intervjuet. Vi vil gjerne kommentere følgende:

Ingen ny tanke
Det er ingen ny tanke når tyske kirker i etterkrigsårene har omformulert sin teologi i forhold til det jødiske folk. På begynnelsen av 1900-tallet er det særlig den jødiske religionsfilosofen Franz Rosenzweig som utformet læren om to-pakts teologien. Han hevder følgende, med henvisning til Joh 14,6: “Vi er helt enige om det Kristus og hans kirke betyr for verden: Ingen kommer til Faderen uten ved Ham. Men det er annerledes for den som ikke behøver å komme til Faderen, fordi han allerede er hos ham. Og slik er situasjonen for Israels folk.”

At Rosenzweig helt ser bort fra at Jesus taler til jøder når han hevder at han er “veien, sannheten og livet”, ser ikke uten til å ha nevneverdig innflytelse på utviklingen i tysk lutherdom.

Antisemittisme og antijudaisme
Vi har forståelse for at den andre verdenskrigs jødeutryddelse har skapt store utfordringer for relasjonen mellom kirke og synagoge i Tyskland. Derfor har vi stått sammen med tyske kirker og organisasjoner i uttalelser som fordømmer antisemittismen i samfunnet og antijudaisme i kirken.

Vi mener likevel det blir helt galt når vår kristne forpliktelse til å forkynne evangeliet for alle folkeslag og “for jøde først”, blir salderingspost og et middel for å avbetale kirkens skyld. Hvis evangeliet om at Jesus er Messias og Frelser ikke gjelder det jødiske folk, kan det heller ikke gjelde andre folkeslag. Jesus åpenbarte seg som Messias midt i det jødiske folk, ikke utenfor. Hans første disipler var jøder, ikke grekere eller tyskere. Dersom vi i dag ekskluderer jøder fra kirkens misjonsoppdrag, avviser vi samtidig hele Jesu og urkirkens tjeneste overfor det jødiske folk.

Det er sant at jødene har sin egen frelsesvei. Men det er ikke veien over Sinai, men veien over Golgata. Derfor er jødenes vei blitt alles vei.

Messianske jøders identitet
Raupart-Rudnick hevder at misjon overfor jøder er en trussel mot det jødiske samfunn og at messianske jøder mister sin jødiske identitet. Det underlige er at de fleste Jesus-troende jøder vi kjenner sier det motsatte: Gjennom troen på Jesus har mange gjenoppdaget hva det vil si å være jøde.

En kirke som definerer seg som motsetning til det jødiske, vil naturligvis tenke som Raupart-Rudnick. Men nettopp fordi kirken ble til innenfor Israel og er en del av Israel, er denne motsetningen en ulykksalig historisk feilkonstruksjon. En jøde som kommer til tro på Jesus, slutter ikke å være jøde. Tvert imot ser en slik jøde hele Guds plan og vilje med Israel i et nytt lys. I oppfyllelsens perspektiv.

Det er derfor tragisk at tyske kirker i dag velger å gjenta historiens feilgrep ved å avvise og ekskludere de messianske jødene. Vi beklager at den gamle tyske Israelsmisjonen ikke bare har skiftet navn fra “misjon” via “vitnesbyrd og tjeneste” til “dialog”, men så tydelig også nå tar et oppgjør med sin fortid og sine “besteforeldres” teologi.

Evangeliet - for jøde først
Derfor er Den Norske Israelsmisjon glade for at vi har nye samarbeidspartnere i Tyskland som heller ikke i dag skammer seg over det evangelium som er Guds kraft til frelse for jøde først. Innenfor Lausanne-bevegelsen møtes vi regelmessig med slike organisasjoner, og vi får blant annet stå sammen med organisasjonen “Evangeliumsdienst für Israel” i en rekke prosjekter i Israel.

Vi vil også uttrykke glede over den veksten vi ser i tallet på Jesus-troende jøder i Tyskland, der det i dag er over 20 messianske menigheter. Det er mer enn en firedobling på fem år.

Tenk hvilket vitnesbyrd det vil være, også i forhold til fortidens skyld og skam, om messianske jøder og tyske kristne kunne stå sammen, og vitne om forsoningen i Jesus Messias! Det er trist at kristne vil ekskludere seg fra denne muligheten.

Og enda verre: Det er trist at jøder ikke skal få del i tilgivelsens hemmelighet fordi det virker forstyrrende på den jødisk-kristne dialog.