Visjon og formål

Den Norske Israelsmisjons visjon er at det jødiske folk skal bli et messiansk folk ved troen på Jesus.

 

Vi henter vårt mandat, vår inspirasjon og vår visjon i Guds plan med det jødiske folk, slik dette kommer til uttrykk i Den hellige Skrift, formidlet gjennom profeter og apostler, og bekreftet i Jesus Messias.

Derfor deler vi den første menighets nød, tjeneste og bønn for det jødiske folk, slik dette er uttrykt av apostelen Paulus:
 

”… at de alle må bli frelst.” (Rom 10,1)

  • - vekke til ansvar for jødene
  • - forkynne evangeliet for dem
  • - vise dem kristen kjærlighet

Dette er både en historisk arv og en aktuell utfordring, og danner derfor utgangspunkt for våre prioriteringer.

 Visjon og formål

Vår logo med korset i sentrum og menorahens armer som strekker seg i to retninger, kan illustrere vårt formål og våre viktigste program- eller satsningsområder. Evangeliet om Jesus Messias er det bærende og sentrale i all vår virksomhet. Menorahens seks armer samsvarer med våre seks programområder:

1. Forkynnelse og undervisning
2. Holdningsskapende arbeid
3. Tjenesteutvikling
4. Evangelisering og menighetsbygging
5. Diakoni og hjelpearbeid
6. Freds- og forsoningsarbeid.

Mer om våre programområder

I møte med den ikke-jødiske verden vil vi være med å vekke til ansvar for det jødiske folk. Det vil vi i hovedsak gjøre gjennom
  •  Forkynnelse og undervisning
  •  Holdningsskapende arbeid
  •  Tjenesteutvikling

Vi ønsker å påvirke den kristne kirke til å bære ansvar for det jødiske folk gjennom forbønn, givertjeneste og aktivt engasjement, og slik sikre at det jødiske folk gis anledning til å høre evangeliet. Vi vil også formidle et samfunnsmessig ansvar som innebærer bekjempelse av antisemittisme og alt som truer det jødiske folk. Gjennom vårt arbeid ønsker vi også å bidra til at kirken erkjenner og tar vare på troens jødiske arv.

I møte med jøder ønsker vi å forkynne evangeliet og vise kristen kjærlighet. Derfor vil vi vektlegge
  • Evangelisering og menighetsbygging
  • Diakoni og hjelpearbeid
  • Freds- og forsoningsarbeid

Vi vil arbeide for at det jødiske folk skal få møte Jesu kjærlighet gjennom vårt nærvær og ved våre ord. Slik profetene, apostlene og Jesus selv frimodig forkynte Guds Ord inn i det jødiske folk, vil vi dag forkynne evangeliet om Jesus Messias og hans forløsningsverk.