-
Pressemelding

Bispemøtet og kristensionisme

Bispemøtet og kristensionismeIllustrasjonsfoto fra Jerusalem av: Reiseuhu/Unsplash.com

Publisert: 23.10.2020

Sist fredag (16.10.20) tok et samlet bispekollegium sterk avstand fra såkalte kristensionisme og kristensionister. Den Norske Israelsmisjon gir sin fulle støtte til at ingen bør lese og bruke Bibelens løfter på en måte som legitimerer lidelse og nød for den palestinske befolkning. Samtidig er det flere forhold i biskopenes uttalelse som vi vil kommentere.

Både Vårt Land og Dagen stiller gode spørsmål til Bispemøtets uttalelser på lederplass. Biskopene bør merke seg disse. Vi mener også at Bispemøtet burde gå langt grundigere til verks når de tar opp spørsmål om landløfter og det jødiske folk. Uttalelsen er også uklar når det gjelder hva biskopene mener om staten Israels rett til eksistens. Den Norske Israelsmisjon savner også et tydelig oppgjør fra biskopene når det gjelder erstatningsteologi.

Det er kritikkverdig at Bispemøtet synes å tilta seg definisjonsrett på begrepet «kristensionisme». Deres definisjon setter merkelapp på en gruppe kristne og gir karakteristikker som få i Norge vil kjenne seg igjen i. Tar Bispemøtet avstand fra all sionisme? Om svaret er nei, hvem er det biskopene uttaler seg om helt konkret? Den gruppen biskopene omtaler er, slik vi oppfatter det, ganske liten i Norge. Når Bispemøtet omtaler og definerer kristensionisme slik de gjør, er det stor risiko for at definisjonen fungerer som hersketeknikk. Deres konklusjon blir da: «Kristensionisme er teologisk og menneskerettslig uholdbart». Dette holder ikke mål.

Biskopene nevner ikke at det er mulig å være kristen sionist uten å lese og bruke Bibelens løfter til vidløftige eskatologiske eller dispensasjonalistiske argumenter. Men det er fullt mulig å være kristen sionist og samtidig ha omsorg for og kjærlighet til det palestinske folk. Det er kritikkverdig at Bispemøtet unnlater å si noe om dette, da denne holdningen trolig representerer majoriteten av kristne sionister i Norge. Biskopenes uttalelse fungerer dermed paradoksalt nok ikke som brobygging mellom kristnes holdninger og engasjement i Israel, men står i fare for å øke konfliktnivået og meningsforskjellene her hjemme. Det blir da uvisst hva Bispemøtet ønsker å oppnå, og særlig hvem som er mottakere og målgruppe for deres kritikk. 

Det er ifølge Bispemøtet uenighet om hvordan landløftene skal fortolkes. Det er det også i Den Norske Israelsmisjon, ikke minst når det gjelder de konkrete oppfyllelsene. For hva mener biskopene i dette lærespørsmålet – hva er deres israelsteologi? Svaret synes å være at Bispemøtet mangler en israelsteologi. Dermed blir Bispemøtet kun konstaterende og ikke veiledende når det kommer til det jødiske folk og landløftene. Biskopene utelater, og viser dermed liten forståelse for det jødiske folks historiske tilknytning til landet, og deres identitet som så sterkt er forankret i Guds handling og de jødiske riter og forordninger som er knyttet til landet. Når det gjelder israelsteologi henviser Den Norske Israelsmisjon til vår prinsipperklæring fra 2004 (åpne PDF).

Bispemøtet løfter fram begrepet «rettferdig fred». Er det ikke også uenighet om hvordan dette skal forstås, for ikke å si oppnås? Den Norske Israelsmisjon er enig i at ingen kan eller bør betvile vitnesbyrdene og erfaringene som Bispemøtet løfter fram. Vi har selv blitt dypt beveget av mange slike møter med palestinske kristne. Samtidig kan det ikke kun være ett narrativ som har definisjonsmakt og rett til å foreskrive løsning. Bispemøtet nevner «ulovlig okkupasjon» som det største hinder for «rettferdig fred». Hvorfor er kritikken mot palestinske myndigheter og fundamentalistisk islamsk ideologi fullstendig fraværende? Den Norske Israelsmisjon er for fred- og forsoningsarbeid. I dette arbeidet må man lytte til flere røster.

Den Norske Israelsmisjon mener derfor det er kritikkverdig at biskopene, som med rette påpeker at vi må lytte til våre trossøsken i Midøsten, ikke selv lytter eller viser vilje til å høre på evangelikale arabiske ledere eller Jesus-troende (messianske) jøder.  Vi vil derfor, som vi har gjort ved flere andre anledninger, oppfordre norske kirkeledere og Bispemøtet til også å høre ledere fra evangelikale arabiske menigheter i Israel og fra messianske ledere. Den Norske Israelsmisjon vil gjerne bistå Den norske Kirke i å lytte til en enda større del av våre trossøsken i Midøsten. 

 

Bispemøtet og kristensionisme Bispemøtet og kristensionisme
Vegard F. Soltveit
Generalsekretær
Svein Granerud
Styreleder