Endringer i Immanuelkirkens ledelse

Vi informerer med dette om at pastor Bradley Long og Marit Long, ansatt som utsendinger ved Immanuelkirken i Tel Aviv og Den Norske Israelsmisjon, avslutter sin tjeneste i Tel Aviv etter endt fireårs periode 31. desember 2019.

Bradley og Marit Long skal ha permisjon med lønn fra og med 01. juli 2019 og ut ansettelsesperioden, og er følgelig fristilt fra alle ansvars- og arbeidsoppgaver knyttet direkte til virksomheten ved Immanuelkirken.

Marit Long vil fortsatt ivareta arbeidsoppgaver ut ansettelsesperioden, knyttet til samarbeidsavtalen med Det Palestinske Bibelselskapet.

Styret for Immanuelkirken (Immanuel Ministries) er ansvarlig for kirkens virksomhet, og har i samråd med det lokale lederskapet i menigheten engasjert Yoel ben David som menighetens hovedpastor for en periode på 3 år.

Den Norske Israelsmisjon vil gi uttrykk for takknemlighet til Marit og Bradley Long for deres tjeneste ved Immanuelkirken, og for den innsats som er lagt ned.