-
Jarle Råmunddal - Foto: Kjell Tore Hauge Myre
Jarle Råmunddal - Foto: Kjell Tore Hauge Myre

Israelsmisjonen ansetter ny generalsekretær

Pressemelding

Landsstyret i Den norske Israelsmisjon har tilsatt Jarle Råmunddal som ny generalsekretær i organisasjonen. Råmunddal tiltrer stillingen 01.08.23.

Jarle Råmunddal er født i 1967, og kommer fra stillingen som pastor i Randesund Misjonskirke, og har tidligere vært generalsekretær for Misjonskirken Norge. Den påtroppende generalsekretæren har fireårig praktisk teologisk utdannelse, samt hovedfagsstudier i kristendom. Råmunddal har en rekke styreverv å vise til, herunder styremedlem i organisasjonen Åpne dører, i Norges Kristne råd og i Den Internasjonale Føderasjonen av Frie Evangeliske Kirker. 

Landsstyret er glad for at Jarle Råmunddal har takket ja til utfordringen om å tiltre som Israelsmisjonens nye leder. Han har betydelig erfaring fra ulike lederoppgaver, og er godt kjent med norsk kirke- og organisasjonsliv. Både utdannelse og erfaring viser relevant kompetanse for tjenesten som generalsekretær.

Råmunddal er trygt forankret i Israelsmisjonens visjon og verdier. Landsstyret ser fram til å samarbeide med Jarle Råmunddal som ny generalsekretær i Den Norske Israelsmisjon!

Jarle Råmundal sier: «at jeg kjenner på ydmykhet og takknemlighet for muligheten til å være med å lede det spennende arbeidet som DNI gjør. Jeg gleder meg også til å bli kjent med organisasjonen, de frivillige og de ansatte. De siste årene har jeg kjent hvordan Paulus nød for sitt folk, slik det kommer til uttrykk i Romerbrevet kapittel 9-11, stadig har utfordret meg. Jeg er derfor takknemlig for at det har åpnet seg en vei for meg til å være med å arbeide for at det jødiske folk kan lære Jesus å kjenne som sin Messias. "

 

Oslo, 20 mars. 2023,
Landsstyret i Den Norske Israelsmisjon

 


English:

Press release: The Norwegian Church Ministry to Israel hires a new general secretary

The national board of the Norwegian Church Ministry to Israel (NCMI) has appointed Jarle Råmunddal as the organization's new general secretary. Råmunddal starts in his new position on August 1st.

Jarle Råmunddal (55) is currently employed as senior pastor in the Randesund Mission Church and has previously been general secretary of The Mission Covenant Church of Norway. The incoming general secretary has a four-year practical theological education and postgraduate studies in Christianity. Råmunddal has several board positions to show for, including being a board member at Open doors, the Christian Council of Norway, and The Executive Committee of the International Federation of Free Evangelical Churches.

The National Board is pleased that Jarle Råmunddal has accepted the challenge to take over as the Israel Mission's new leader. He has considerable experience in various leadership roles and is well acquainted with Norwegian church and organizational life. Both education and experience demonstrate relevant competence for the service as general secretary.

Råmunddal is firmly rooted in the vision and values of the Norwegian Church Ministry to Israel. The NCMI board looks forward to working with Jarle Råmunddal as the new general secretary of the Norwegian Church Ministry to Israel.

Jarle Råmunddal says, "I feel humbled and grateful for the opportunity to help lead the exciting work that DNI does. I am also looking forward to getting to know the organization, the volunteers and the staff. In recent years, I have known how Paul's distress for his people, as expressed in Romans chapters 9-11, has continually challenged me. I am therefore grateful that a path has opened up for me to work for the Jewish people to come to know Jesus as their Messiah. "

 

Oslo, March 20th, 2023.
The board of the Norwegian Church Ministry to Israel