-
Pressemelding

OD og KFUK-KFUM – bygg bro, ikke grøft!

Vil årets Operasjon Dagsverk (OD) bidra til større rettferdighet, demokratiutvikling og fredsbygging, eller vil det bidra til å styrke konfliktnivået, fastholde fordommer og demonisere staten Israel? Det er blant spørsmålene som har skapt temperatur i debattspaltene den senere tid.

Pressen har denne uken vist til store uenigheter mellom ledere i Den norske kirke (DnK) og Det Mosaiske Trossamfunn (DMT). Oslo biskop, Kari Veiteberg, anbefaler kirker å gi ungdommer arbeidsplass og å støtte opp under årets aksjon. På den andre siden sier rabbiner ved Det Mosaiske Trossamfunn i Norge, Joav Melchior, at språk og handling fra DnK ikke bidrar til fred, men demonisering av Israel.

Fredrik Glad-Gjernes, utenlandssjef KFUK-KFUM Global, sier til Vårt Land at årets ODaksjon indirekte bidrar til at de selv kan frigjøre mer midler til BDS-bevegelsen. Jerusalem Institute of Justice, en av våre samarbeidspartnere, har avdekket flere alvorlige forhold og konsekvenser ved BDS-bevegelsen. BDS omhandler ikke bare boikott av israelske varer, men er en omfattende boikottbevegelse, som ofte sender doble signaler om Israels rett til eksistens. Traumebehandlingen og terapien skjer således ikke i et vakuum, men innenfor rammen av organisasjoner med politisk underliggende agenda.

Det er her vi mener ODs og KFUK-KFUMs ledelse utviser dårlig skjønn og naiv holdning når de hevder at deres prosjekter ikke handler om politikk.

OD bruker i år sterke bilder og virkemidler, hvor det ofte males fram et mørkt og ensidig bilde av israelere og den israelske stat, uten at det stilles tilsvarende kritiske spørsmål i møte med palestinske myndigheter og autoriteter. Konsekvensen er at det skapes et urett og usant bilde, uten nyanser og klarhet.

Den Norske Israelsmisjon mener ikke, og har aldri ment, at staten Israel ikke gjør feil og urett. Et slikt bilde vil også være unyansert og gi et uklart virkelighetsbilde av situasjonen. Samtidig vil vi minne om at staten Israel er en demokratisk stat, og at vi med undring og vantro ser at de gjentatte ganger blir dømt etter en annen og mye hardere standard enn andre nasjoner og stater.

Informasjonsmaterialet i årets OD-aksjon bærer preg av noe av den samme tendensen, og fører til en ensidig holdningspåvirkning. Vi forstår godt at DMT reagerer, noe vi også gjør med dem, når Israel defineres som overgriper som bryter rettsprinsipper, demokratiske spilleregler og menneskerettigheter, mens tilsvarende problematikk ikke synes relevant å ta opp på palestinsk side. Denne holdningspåvirkningen, som KFUK-KFUM og OD nå må ta ansvar for, sementerer og fastlåser konflikter fremfor å løse dem.

Den Norske Israelsmisjon støtter alle gode tiltak som vil bidra til gode og rettferdige løsninger, hjelpe ungdom med traumer og bygge et ikkevoldelig samfunn, enten de har en palestinsk eller israelsk, jødisk eller arabisk, identitet og tilhørighet. Slike tiltak kan imidlertid ikke ses isolert fra den øvrige dagsorden, motivasjon og politiske program som organisasjoner og samarbeidspartnere har. Organisasjoner som har omfattende boikott av Israel som sitt mål, vil naturligvis la dette prege program og tiltak.

Den Norske Israelsmisjon har i flere år arbeidet med freds- og forsoningsarbeid mellom palestinere og israelere gjennom prosjektet BridgeBuilders. Vi
ønsker å bygge broer, istedenfor grøfter og murer.

Vegard F. Soltveit
assisterende generalsekretær Den Norske Israelsmisjon

Rolf Gunnar Heitmann
generalsekretær Den Norske Israelsmisjon