Reformasjonen og dens virkning for jødisk-kristne relasjoner og misjon

Uttalelse fra Lausannebevegelsens avdeling i Europa for misjon blant jøder

Over åtti deltakere fra tolv land, blant dem Israel og USA, var sammen i Berlin 14.-17.august 2017 for å utveksle informasjon og reflektere over reformasjonens virkning for jødisk-kristne relasjoner i fortid, nåtid og fremtid. Konferansen avga følgende uttalelse:

Vi, deltakere på den 11. europeiske Lausanne-konferansen for misjon blant jøder (LCJE), både jødiske og ikke-jødiske etterfølgere av Jesus Messias, er takknemlige for at Martin Luther og reformasjonens fedre ga alle troende mulighet til å lese og forstå Bibelen som det eneste sanne og autoritative åpenbarte Guds Ord.

Vi står fast ved at frelse kun kan fås av nåde og er tilgjengelig for alle som tror på Jesus som Messias og Herre. Dette budskapet ble først gitt til det jødiske folk, og er fortsatt like nødvendig for jøder først, og så for hedninger (Rom 1,16).

Vi avviser:

  • Martin Luthers fordømmende uttalelser mot det jødiske folk, som helt og fullt står i motsetning til Bibelens lære.
  • Den anti-jødiske og anti-semittiske forkynnelse og undervisning i kirkene som stadig forekommer, og som har sin rot i en feilaktig forståelse av det jødiske folk, deres tro, levemåte og religionsutøvelse. Vi beklager Kirkens uvitenhet og vrangforestillinger om dens forhold til det jødiske folk som det bibelske paktsfolk.

Vi gleder oss over:

  • At protestantiske organisasjoner og kirker gjennom århundrer aktivt har vist Guds kjærlighet mot det jødiske folk gjennom ord og handling, særlig i Europa.
  • Åpenheten mot evangeliet om Jesus Messias i det jødiske folk og det voksende antall jøder som tar imot dette gode budskapet, både i Israel, Europa og over hele verden.
  • At Jødiske og kristne troende sammen er aktive i verdensevangeliseringen, og dermed oppfyller kallet til å gjenreise Israel og være et lys for folkeslagene (Jes 49,6).

Samtidig som vi i takknemlighet feirer 500-årsjubileet for reformasjonen og den arven vi har fått del i, verken kan eller vil vi tillate oss å overse Luthers uttalelser mot jødene, og den virkning disse har hatt gjennom historien.

Derfor utfordrer vi kirker og den enkelte troende til:

  • Å tale respektfullt og sant om det jødiske folk og ta avstand fra alle former for anti-judaisme og anti-semittisme, enten det hører fortiden eller samtiden til.
  • Å anerkjenne den kristne tros bibelsk-jødiske røtter, og de nære familiære bånd mellom jøder og ikke-jøder som deler en felles tro (Rom 11,18).
  • Å akseptere og kjempe for jesustroende jøders rett til helt og fullt å bevare sin jødiske identitet, og samtidig helt og fullt deres status som lemmer på Jesu kropp, han som er Messias.
  • Å dele evangeliet i ord og gjerning med jødiske venner, naboer og bekjente, fordi vi tror at «Evangeliet er en Guds kraft til frelse for alle som tror; jøde først og så greker» (Rom 1,16).

Vi takker Gud for at han elsket oss så høyt at Han sendte sin Sønn, Jesus Messias, for å dø for våre synder og oppstå fra de døde, slik at alle mennesker, både Israel og folkeslagene, kan bli forsonet med Ham.

Reformasjonen og dens virkning for jødisk-kristne relasjoner og misjon