Innkalling til Landsmøte 2024

Innkalling

Det innkalles med dette til Landsmøte for Den Norske Israelsmisjon (DNI) 4. juli 2024 på Trondheimsfjord folkehøgskole (Fredlyvegen 83, 7353 Børsa).

Landsmøtet er lagt til første dag på vår sommerkonferanse som går fra 4.-7. juli. Landsmøtet starter torsdag 4. juli kl. 12.00 og er berammet til å vare til ca. 17.00.

Gjennom landsmøtet sikres medlemmer, organisasjoner menigheter ol. direkte innflytelse på alle saker av større betydning, så som valg av styremedlemmer, strategiske beslutninger, vedtektsendringer, mv.

Hvem kan delta på landsmøtet?

Alle registrerte medlemmer som er påmeldt og deltar i møtet har tale- og stemmerett. Menigheter, forsamlinger, organisasjoner og institusjoner med samarbeidsavtale (minimum 2år) som innebærer økonomiske bidrag, innvilges tale- og stemmerett for inntil 2 delegater.

Medlem av Den Norske Israelsmisjon, er den som deler organisasjonens grunnsyn, støtter formålet slik det er uttrykt i §1 i grunnreglene, og er registrert som medlem. Et medlemskap er knyttet til en aktiv fastgiveravtale med Den Norske Israelsmisjon. Fra og med 2024 kalles fastgiverne for «Håpsbærer – Den Norske Israelsmisjons fastgivertjeneste».

Alle Håpsbærere skal få tilbud om å registrere seg som medlem. Dette kreves et samtykke fra
fastgiveren og kan gis ved aktivering av fastgiveravtale eller ved henvendelse til oss.

Innkalling

DNIs grunnregler sier at: Innkallingen kunngjøres gjennom Den Norske Israelsmisjons informasjonskanaler senest tre måneder før møtet finner sted.

Saker som skal fremmes for landsmøtet må være innsendt til landsstyret senest to måneder før møtet holdes.

Forslag om endring i grunnreglene må være innsendt senest fem måneder før møtet holdes og skal varsles i innkallingen.

Innkalling vil bli lagt ut på våre nettsider under «Landsmøte 2024». Innkallingen blir også kunngjort i magasinet «Først» og i våre digitale kanaler.

Saksgang og saksdokumenter

LM 2024.01 Konstituering, jfr. Grunnreglene §3.4a
a) Valg av ordstyrer
b) Valg av sekretær og referent
c) Valg av to personer til å skrive under protokollen
d) Valg av tellekorps

LM 2024.02 Godkjenning av innkalling og dagsorden, jfr. Grunnreglene §3.7

LM 2024.03 Landsstyrets årsberetning

LM 2024.04 Landsstyrets årsregnskap og revisors rapport
a & b) Årsregnskap 2023 m/noter

c) Revisors rapport 2023

LM 2024.05 Protokollkomiteens innstilling

LM 2024.06 Grunnregelendring.
Det foreslås å ha Landsmøte hvert 2. år, slik praksis var før 2018

LM 2024.07 Strategi- og langtidsplaner

Saken presenteres under Landsmøtet

LM 2024.08 Valg av landsstyrets leder

LM 2024.09 Valg av medlemmer til Landsstyret
(Tre medlemmer og tre varamedlemmer)

LM 2024.10 Valg av protokollkomité
(Tre medlemmer og ett varamedlem)

LM 2024.11 Valg av nominasjonskomité
(Fem medlemmer og to varamedlemmer)

LM 2024.12 Valg av revisor

LM 2024.13 Innkomne saker

Program torsdag 4. juli

11.00 Registrering
12.00 Landsmøte
17.30 Middag
19.00: Kveldsmøte
21.00: Shalomkro