-

Satsingsområder og hovedmål

Den Norske Israelsmisjon vil i perioden 2010-2020 legge vekt på følgende satsingsområder:

 

Kirke og kristenliv i Norge

 • Fornyelse av den kristne kirke i Norge gjennom fokus på troens jødiske røtter og Skriftens opprinnelige kontekst i forkynnelse, undervisning og fellesskapsformer
 • Fornyelse av den kristne kirke i Norge gjennom større nærkontakt med Jesus-troende jøder
 • Sterkere omsorg og støtte for det jødiske folk gjennom fokus på jødenes historie og oppgjør med anti-jødisk ideologi
 • Større engasjement for jødenes frelse gjennom formidling av en tydelig bibelsk teologi og missiologi, målrettet informasjonsvirksomhet og organisert bønnetjeneste
 • Bevisstgjøre kristne på Bibelbruk og teologisk argumentasjon i den jødiske-palestinske konflikten, med sikte å på å motvirke polarisering og bygge forsoning
 • Styrke omdømmet til og øke kunnskapen om Den Norske Israelsmisjon blant kristne i Norge

 

Jesus-troende jøder

 • Styrke forbønnstjenesten for misjonsarbeidet og det jødiske folk
 • Utsendelse av misjonærer, korttidsarbeidere og teamtjeneste
 • Kombinasjon av langsiktig forpliktende samarbeid med og prosjektstøtte til den messianske bevegelse ut fra de behov bevegelsen selv definerer
 • Utvikling og selvstendiggjøring av messianske menigheter og institusjoner gjennom nettverksarbeid og tydelige strukturer
 • Fokus på evangelisering, menighetsutvikling, ledertrening og undervisning
 • Diakonalt fokus på grupper med særskilt behov
 • Hjelp til integrasjon av nye immigranter i menighet og samfunn
 • Større mobilitet og geografisk bredde i vårt misjonsarbeid ute, blant annet med utvidet arbeid i Europa

 

Den verdensvide kirke

 • Søke internasjonale allianser for å styrke misjonsarbeidet blant jøder
 • Påvirke kirkene internasjonalt i deres teologi om Israel og det jødiske folk, og deres misjonsansvar for jødene
 • Styrke og tydeliggjøre enheten i Jesu kropp gjennom fellesskap og relasjonsbygging mellom den messianske bevegelse og den verdensvide kirke.
 • Tilrettlegge for forsoning mellom messianske jøder og palestinske kristne

 

Det jødiske folk

 • Styrke relasjonene til det jødiske miljø og Norge og søke fellesskap om konkrete oppgaver
 • Forebygge og bekjempe antisemittiske holdninger og vise solidaritet med det jødiske folk i kampen for deres rettigheter og likeverd
 • Søke gode og åpne relasjoner til israelske myndigheter

 

Den Norske Israelsmisjon

 • Utvikle en nettverks- og partnerbasert organisasjon med bredt økumenisk kontaktnett i Norge, inklusiv kontakt med nye menigheter og forsamlinger
 • Fleksibel organisasjonsstruktur som sikrer nærhet mellom misjonsarbeidet og den enkelte giver
 • Øke antall enkeltpersoner og menigheter/grupper med forpliktende engasjement og tilknytning til DNI
 • Rekruttere og utruste lønnede og ulønnede medarbeidere/partnere gjennom kvalitetssikrede opplegg for opplæring og oppfølging.
 • Målgruppeorientert satsing og bruk av ressurser (økonomi, produkter, personell), med særlig vekt på ungdom (return2sender) og seniorarbeid
 • Styrke return2sender som en vital og integrert bevegelse i Den Norske Israelsmisjon
 • Sikre en stabil økonomi hovedsakelig gjennom forpliktende givertjeneste og avtaler
 • Øke andelen av gaveinntekter til arbeidet utenfor Norge
 • Økt satsing på elektronisk informasjonsformidling og ressursbase
 • Legge til rette for og utvikle nettbaserte (bruker)fellesskap (communities)