Verdier

Med utgangspunkt i vår teologiske basis (jfr. Grunnreglene § 1 og Prinsipperklæringen), vårt verdidokument og vår evangeliske arv vil vi særlig fremheve følgende felles verdier for vår organisasjon:

Kompetanse

DNI vil styrkes og utvikles som en kompetanseorganisasjon med kompetente medarbeidere innenfor sine hovedområder: Missiologi, Israelsteologi, jødisk historie og kultur, de Jesus-troende jødenes situasjon. Samtidig vil vi utvikle en organisasjon som er profesjonelt ledet.

Frimodighet

DNI skal med frimodighet være de Jesus-troende jødenes stemme i det teologiske og offentlige rom. Samtidig vil vi med frimodighet, men samtidig også med respekt, fremholde vitnesbyrdet om at Jesus er jødenes Messias.

Forsoning

DNI vil fremholde forsoningens perspektiver mellom Gud og mennesker og mennesker imellom, både i forkynnelsen og det kristne liv. Dette gjelder både i vårt operative misjonsarbeid, i vår forkynnelse og i vår interne organisasjonsbygging

Åpenhet

DNI vil tilstrebe mest mulig åpenhet om vedtak og prosesser og sikre god informasjonsflyt både til egne medarbeidere, misjonsvenner og våre samarbeidspartnere

Nærhet

DNI ønsker å skape større nærhet mellom den enkelte forbeder og giver og vårt misjonsarbeid, både gjennom utveksling av informasjon og personlig kontakt

Fellesskap

DNI vil utvikle en organisasjon basert på felles møtepunkt, organisasjonsidentitet, og mulighet til involvering og engasjement. Både lønnede og ulønnede medarbeidere skal kjenne seg verdsatt.