-

Visjon og formål

Den Norske Israelsmisjon vil i ord og handling være med å bringe evangeliet om Jesus Messias tilbake til det jødiske folk.

 

Vår visjon:

  • Evangeliet tilbake til jødene


Vi henter vårt mandat, vår inspirasjon og vår visjon i Guds plan med det jødiske folk, slik dette kommer til uttrykk i Den hellige Skrift, formidlet gjennom profeter og apostler, og bekreftet i Jesus Messias.

Derfor deler vi den første menighets nød, tjeneste og bønn for det jødiske folk, slik dette er uttrykt av apostelen Paulus:

Evangeliet er Guds kraft til frelse for alle som tror, jøde først og så greker (Rom.1,16)
Av hele mitt hjerte ønsker jeg og ber til Gud at de må bli frelst (Rom.10,1)


Vårt formål:

  • vekke til ansvar for jødene
  • forkynne evangeliet for dem
  • vise dem kristen kjærlighet


Dette er både en historisk arv og en aktuell utfordring, og danner derfor utgangspunkt for våre prioriteringer.

Vi vil bevisstgjøre den kristne kirke på at troen har et jødisk utgangspunkt og en jødisk dimensjon som både uttrykker vår forankring og fortsatte forpliktelse. Gjennom det jødiske folk har vi fått del i Guds løfter, og sammen med dem er vi forsonet med Gud ved troen på Jesus Messias som døde, stod opp og lever. (Efes.2,11ff). Bevissthet om troens jødiske røtter og vår tilknytning til det jødiske folk vil skape et aktivt engasjement for jødene og en fornyelse av troen og livet.

Vi vil møte det jødiske folk med respekt og ydmykhet, samtidig som vi i ord og handling vil formidle den kjærlighet vi har møtt gjennom Jesus Messias. Dette møtet innebærer også vitnesbyrdet om at Jesus er den lovede Messias og Frelser for jøde først (Rom.1,16). Derfor vil vi i særlig grad vise vår støtte til og omsorg for de jøder som i dag bekjenner troen på Jesus som Messias og Guds Sønn.

Vi vil i ord og handling arbeide for fred og forsoning mellom mennesker både i vårt arbeid i Norge og i andre land, og særlig i møte mellom jøder og palestinere.